Renginiai

Vizualinis koncertas „Nemuno septyni“ / Duetas „Tykumos“

17 lapkričio 2022 18:00

ENGLISH BELOW

Muzika: Duetas „Tykumos“: Kristijonas Lučinskas ir Donatas Bielkauskas
Atlikėjai: Kristijonas Lučinskas (programavimas, devynstygės kanklės, birbynė, Korg MS-20, ragas), Donatas Bielkauskas (programavimas, birbynė, baltiškas dūdmaišis, temperuoti vėjo varpai, žemkasės „Nemuno7” korpuso detalės, molinis švilpis), Viktoras Rubežas (improvizuojanti perkusija), Kauno kultūros centro mišrus choras „Kamertonas“ (vadovas/dirigentas – Kęstutis Jakeliūnas, solo partiją atlieka Ilona Zajančkauskienė)
Įraše panaudotų kūrinių dekonstrukcijos: „Anoj pusėj Dunojėlio“ (kompoz. Vaclovas Augustinas) ir „Už Raseinių ant Dubysos“ (kompoz. Juozas Naujalis)
Video: Ernestas Lylaus, Giedrius Meškauskas, Viktoras Meškauskas
Prodiuseris: Gediminas Skrandis Banaitis
Projekto “Nemuno7” prodiuseris: „Ars futuri“
Projekto partneriai: VšĮ „Kaunas 2022”, Kauno rajono savivaldybė, UAB „Kauno vandenys“, „Nemuno7“, „Disco4U“
Trukmė: 40 min.
Treileris: https://www.youtube.com/watch?v=pvEi8MSN6Ow

Šį pavasarį Kauno Žaliakalnio tarpukario vandens rezervuaruose užgimęs projektas gyvu koncertu išsiskleidė „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ projekto „Nemuno7“ atidarymo koncerto metu 2022 m. gegužės 22 d. Zapyškyje ant upių žemkasės „Nemuno 7“ denio. Unikalus 1965 m. Čekoslovakijoje statytas technikos paveldas, šiemet perkurtas į kultūros ir renginių erdvę bei landšafto dizaino objektą, koncerto metu tapęs ir gyvu muzikos instrumentu kūrėjams.
Kauno rezervuaruose atliktus įrašus Kristijonas Lučinskas ir Donatas Bielkauskas sujungė su autorine atmosferine muzika bei Kauno kultūros centro mišraus choro „Kamertonas“ atliekamomis repertuaro dainomis, kurias kūrėjai dekonstravo, ieškodami įdomių skambesių ir šiuolaikiškos interpretacijos.
Muzikos autoriai (padedant perkusininkui Viktorui Rubežui) plėtoja projekto „Nemuno7“ vertybes, skelbiančias vandens, tvarumo ir dialogo būtinybę. Šiuokart dialogo, kuris įvyksta tarp industrinio paveldo istorijos ir šiuolaikinio klausytojo, tarp tradicinės lietuvių liaudies dainos ir garsinių naujadarų, tarp vietos bendruomenės ir profesionalių meno kūrėjų.

Muzikinę kompoziciją siejanti gija – vanduo, kaip visos gyvybės šaltinis, esminis žemės elementas, nuolatinės kaitos simbolis. Požeminės, geologinės, žmogaus(-nių) vidinės, matomos – nematomos, tikros ar tik nujaučiamos… Emocijų, santykių, laiko, vandens, smėlio, žvyro… upės bei tėkmės… Visos jos teka atskirai, susikerta vienos su kitomis, teka kartu, vėl atskirai ir taip be atvangos. Upės formuoja ir įtakoja vienos kitą. Visų jų sąveika sudaro prielaidas ir mūsų esačiai.

Koncerto Klaipėdoje metu klausytojai galės ne tik išgirsti gyvo garso koncertą, bet ir kino ekrane stebėti „Nemuno7“ atidarymo koncerto video filmą. O taip pat dalyvauti šio koncertinio įrašo plokštelės „Nemuno septyni“ (12“ / 180 gr vinilas) pristatyme. Tai – debiutinis dueto „Tykumos“ albumas, kurio leidybą parėmė AGATA ir LATGA.
https://www.facebook.com/tykumos

Festivalio uždarymas šiemet sutampa su Menininkų grupės „Žuvies akis“ dvidešimtmečiu. 2022 m. įkurta asociacija, siekia vienyti profesionalius menininkus ir padėti jiems integruotis į kultūrinį gyvenimą, skatinti juos tobulėti tiek idėjų, tiek technologijų srityje; bendradarbiauti su perspektyviais menininkais iš Lietuvos ir užsienio; sudaryti galimybes kurti naujus kūrinius, tyrinėjant tarpdisciplininius, interaktyvius metodus ir netradicines vietas; sudaryti sąlygas publikai susipažinti su šiuolaikine raiška. Per dvidešimtmetį, asociacija jau įgyvendino daugiau nei 30 meno projektų viešosiose erdvėse, parodų, prisidėjo prie 30 šiuolaikinio šokio spektaklių pastatymų, nuolat organizuoja įvairius kūrybinius užsiėmimus bendruomenei. Šiemet jau 16 kartą surengė tarptautinį menų festivalį “PLArTFORMA”, o 2012 m. asociacijos pagrindu buvo įsteigtas šiuolaikinio šokio teatras Šeiko šokio teatras.
Jau daugiau nei dešimtmetį asociacija yra aktyvi europinių ir tarptautinių projektų vykdytoja. Paminėtini nuo 2018 m. vykdomas ES ir LKT finansuojamas projektas „SPARSE: Supporting & Promoting Arts in Rural Settlements of Europe“, kurio tikslas profesionalaus meno sklaida regionuose; projektas „Body of Curiosity“, skirtas plėtoti Šiaurės ir Baltijos šalių scenos menų tinklą jaunimui; Šiaurės ir Baltijos šalių šiuolaikinio šokio tinklas „kedja“ ar Centrinės Europos scenos menų tinklas „DNA: Development of New Art“, kt.
www.zuviesakis.lt

Foto / photo: Martynas Plepys, Gediminas „Skrandis“ Banaitis, Goda Giedraitytė, Donatas Bielkauskas

November 17, Thursday
18.00 – visual concert „Nemunas seven” / Duet „Tykumos”
@Cinema theater at Culture factory (Bangų str. 5A). 40 min.

Visual concert „Nemunas seven” / Duet „Tykumos”

Music: Kristijonas Lučinskas and Donatas Bielkauskas
Performers / musicians: Kristijonas Lučinskas (programming, Korg MS-20, Lithuanian traditional instruments: nine-string kanklės, birbynė, horn), Donatas Bielkauskas (programming, tempered wind chimes, details of the dredger „Nemuno7” body, Lithuanian traditional instruments: birbynė, Baltic bagpipe, clay whistle), Viktoras Rubežas (improvising percussion), mixed choir of the Kaunas Cultural Center „Kamertonas“ (leader/conducter – Kęstutis Jakeliūnas, solo part is performed by Ilona Zajančkauskienė)
Deconstructions of the songs used in the record: „Anoj pusėj Dunojėlio“ (comp. Vaclovas Augustinas) and „Už Raseinių ant Dubysos“ (comp. Juozas Naujalis)
Video: Ernestas Lylaus, Giedrius Meškauskas, Viktoras Meškauskas
Producer: Gediminas Skrandis Banaitis
Producer of project “Nemuno7”: „Ars futuri“
Partners: PI „Kaunas 2022”, Kaunas District Municipality, JSC „Kauno vandenys“, „Nemuno7“, „Disco4U“
Duration: 40 min.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=pvEi8MSN6Ow
The project that was born this spring in the interwar water reservoirs of Žaliakalnis in Kaunas unfolded with a live concert during the opening concert of the „Nemuno7” project of „Kaunas – European Capital of Culture 2022” on the 22nd of May in Zapyškys, on the deck of the river dredger „Nemunas 7”. This unique technical heritage built in 1965 in Czechoslovakia has been redeveloped into a cultural and event space as well as landscape design object, and it also became a live musical instrument for creators during the concert.
Kristijonas Lučinskas and Donatas Bielkauskas combined the recordings made in Kaunas reservoirs with original atmospheric music and repertoire songs performed by the mixed choir „Kamertonas” of the Kaunas Cultural Center and deconstructed by creators in search of interesting sounds and modern interpretation.

Music authors (with the help of percussionist Viktoras Rubežas) are developing the values ​​of the project „Nemuno7”, which proclaim the necessity of water, sustainability, and dialogue. The dialogue that takes place between the history of industrial heritage and the modern listener, between traditional Lithuanian folk song and sonorous innovations, between the local community and professional artists.
The thread connecting the musical composition is water, as the source of all life, an essential element of the earth, a symbol of constant change. Underground, geological, human(s), visible – invisible, real or just felt… Rivers and currents of emotions, relationships, time, water, sand, gravel… All of them flow separately, intersect one with the other in others, they flow together, again separately and thus without slack. Rivers shape and influence each other. The interaction of all of them creates prerequisites for our existence.
During the concert in Klaipėda, the listeners will not only be able to hear the live concert, but also to watch the video film of the opening concert of „Nemuno7” on the cinema screen. And also to participate in the presentation of this concert record’s album „Nemunas seven” (12″ / 180 gr vinyl). This is the debut album of the duo Tykumos, co-financed by AGATA and LATGA.
https://www.facebook.com/tykumos

The closing of the festival this year coincides with the 20th anniversary of the Artist group „Fish Eye”. Founded in 2022, association aims to unite professional artists and help them integrate into cultural life; encourage them to improve both in the field of ideas and technology; cooperate with promising artists from Lithuania and abroad; create opportunities to create new works by exploring interdisciplinary, interactive methods and non-traditional locations; to enable the audience to get acquainted with the contemporary art. In twenty years, the association has already implemented more than 30 art projects in public spaces, exhibitions, contributed to 30 modern dance productions, and constantly organizes various creative activities for the community. This year, the International Arts Festival PLArTFORMA was organized for the 16th time, and in 2012 based on the association, the contemporary dance theater „Šeiko dance company” has been established.
For more than a decade, the association has been an active partner of European and international projects. To note just a few: the EU and LCC funded project „SPARSE: Supporting & Promoting Arts in Rural Settlements of Europe”, aiming on spreading professional art in the regions, is being implemented since 2018, the project „Body of Curiosity” aimed at developing a performing arts network for young people in the Nordic and Baltic countries; Nordic and Baltic contemporary dance network „kedja” or Central European performing arts network „DNA: Development of New Art”, etc.
www.zuviesakis.lt

Vizualinis koncertas „Nemuno septyni“ / Duetas „Tykumos“