Naujienos

Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia jaunimo teatrinės veiklos programų konkursą

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyrius skelbia Jaunimo teatrinės veiklos programų konkursą 2017 m. Pagrindinis šio konkurso tikslas – skatinti Klaipėdos jaunųjų teatralų profesinę veiklą, vaikų ir jaunimo meninį ugdymą, vystyti miesto teatrinę ir bendrąją kultūrą.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Jaunimo teatrinės veiklos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-10 įsakymu Nr. AD1-108.
Konkurse gali dalyvauti tik juridiniai asmenys, veikiantys Klaipėdoje ir valstybės įgaliotos institucijos yra pripažinti teatru.

Finansavimas gali būti skiriamas programoms, atitinkančioms šiuos reikalavimus:

1. ne mažiau kaip 2/3 programos dalyvių – teatro trupės narių – sudaro jaunimas;
2. per metus parengia ne mažiau kaip 1 naują teatro pastatymą (finansuojami ne daugiau kaip 3 nauji  pastatymai);
3. surengiama ne mažiau kaip 20 spektaklių, pasirodymų Klaipėdoje (uždarose ir atvirose erdvėse, mokamų ir nemokamų), kuriuose apsilanko ne mažiau kaip 1000 lankytojų;
4. per metus parengiamos ne mažiau kaip 4 edukacinės programos, skirtos vaikams ir jaunimui, jose dalyvauja ne mažiau kaip 400 lankytojų;
5. įsipareigojama kofinansuoti programą ne mažiau kaip 30 % lėšų iš kitų finansavimo šaltinių, tai pagrindžiama dokumentais (garantiniais raštais, sutartimis ir kt.);
6. Klaipėdos teatro menas reprezentuojamas ne mažiau kaip keturiuose šalies ir užsienio teatrų festivaliuose;
7. pastarųjų metų veikla įrodo (pagal veiklos pristatymą arba ataskaitą) teatro pasirengimą vykdyti programą.

Paraiškos teikiamos pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas paraiškų formas.

KONKURSUI PATEIKIAMAS UŽPILDYTOS KULTŪROS PROJEKTO PARAIŠKOS 1 EGZ. SU PRIVALOMAIS PRIEDAIS:

  • Teatro juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija arba nuostatų kopiją (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą);
  • Dokumentas apie organizacijos pripažinimą teatru, išduotas valstybės įgaliotos institucijos;  
  • Pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos, kad neturi mokestinių įsipareigojimų;
  • Dokumentai, patvirtinantys teatro turimas lėšas: garantiniai raštai apie lėšas, planuojamas gauti iš rėmėjų.

Paraiškų atitiktį konkurso sąlygoms tikrina Kultūros skyrius. Paraiškos neteikiamos konkursui, jei jos užpildytos netvarkingai, pateiktos pasibaigus Savivaldybės administracijos nustatytam paraiškų priėmimo laikui, neatitinka konkursui keliamų reikalavimų, jeigu nepateikti visi būtini dokumentai.

REIKALAVIMAI PARAIŠKOS PATEIKIMUI
Paraiškos konkursui pristatomos paštu arba užklijuotame voke savivaldybės Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriuje, I-ame aukšte, 114 kabinete iki 2017 m. vasario 3 d. (imtinai).

Priėmimo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko.

ANT VOKO NURODYTI:

  • Konkurso pavadinimą: „Jaunimo teatrinės veiklos programų konkursui 2017 m.“
  • Paraiškos pavadinimą.

REIKALAVIMAI:

  • Į vieną voką dedama tik viena paraiška.
  • Užpildytą paraišką ir jos priedus sunumeruoti, sudėti eilės tvarka ir susegti į vieną aplanką.

Kontaktiniai asmenys:
Narūnas Lendraitis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir Kultūros skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 39 61 71, mob. 8-686-61807, el. paštas narunas.lendraitis@klaipeda.lt;
Kristina Norvilė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 46) 39 61 73, el. paštas kristina.norvile@klaipeda.lt.

PRIDEDAMA:

Daugiau informacijos: WWW.KLAIPEDA.LT

Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia jaunimo teatrinės veiklos programų konkursą