Naujienos

Klaipėdos „Kultūros fabrike“ atidarytos „Jauno teatro dienos“

Try­li­ka spek­tak­lių, uos­ta­mies­čio, Vil­niaus ir Kau­no tea­tra­lų pa­jė­gos, pen­ki pro­fe­sio­na­lūs tea­tro kri­ti­kai ir stip­rus nau­jų įspū­džių gū­sis pa­jū­rio pub­li­kai – vi­sa tai su­jungs ket­vir­ta­die­nį pra­si­dė­jęs fes­ti­va­lis „Jau­no tea­tro die­nos“. Ren­gi­nys šie­met pir­mą­syk „ma­tuo­ja­si“ Klai­pė­dos „Kul­tū­ros fab­ri­ko“ erd­ves.

Spek­tak­liai tai­po­gi vyks Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to mo­ko­ma­ja­me bei „A­pei­ro­no“ tea­truo­se. Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo at­mos­fe­ra „Kul­tū­ros fab­ri­ko“ pub­li­kai su­tei­kė ga­li­my­bę įsi­ti­kin­ti, jog šiuo­lai­ki­nių sce­nos me­nų ir nau­jų­jų kū­ry­bi­nių vers­lų in­ku­ba­to­rius – at­vi­ras ir sve­tin­gas, o me­ni­nin­kai čia jau­čia­si lais­vai bei yra lai­min­gi tu­rė­da­mi pro­gą su­sid­rau­gau­ti su sa­vo bū­si­mų na­mų dva­sia. „Dė­ko­ja­me už erd­vę, ku­ri iš­ties rei­ka­lin­ga mies­tui!”, – sa­kė jau­nie­ji ak­to­riai, ne­kan­trau­da­mi įjung­ti aukš­čiau­sią fes­ti­va­lio pa­va­rą.

Į ofi­cia­lias įkur­tu­ves “Kul­tū­ros fab­ri­kas” tu­rė­tų pa­kvies­ti rug­sė­jo pa­bai­go­je. Fes­ti­va­lio ini­cia­to­riai ir or­ga­ni­za­to­riai – Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras, va­do­vau­ja­mas re­ži­sie­riaus Va­len­ti­no Ma­sals­kio, – ak­cen­ta­vo, jog vie­nas iš tiks­lų, iš­si­kel­tų šie­met, bu­vo pra­dė­ti „pri­si­jau­kin­ti” „Kul­tū­ros fab­ri­ko” sie­nas, pra­tin­ti pub­li­ką įsi­dė­mė­ti nau­ją kul­tū­ri­nį marš­ru­tą. Pa­na­šu, kad ši už­duo­tis ne­su­kels di­des­nių rū­pes­čių – tai, kad „Kul­tū­ros fab­ri­kas“ jau ne­blo­gai ži­no­mas, liu­di­ja ir fak­tas, jog ati­da­ry­mo da­ly­viams te­ko pa­sis­paus­ti. Ti­kė­ti­na, kad va­ka­rais vyk­sian­tys spek­tak­liai vi­suo­se fes­ti­va­lio „taš­kuo­se“ su­trauks dar di­des­nę au­di­to­ri­ją.

„Kul­tū­ros fab­ri­ke“ ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą fes­ti­va­lis „Jau­no tea­tro die­nos“ pa­kvies į Ka­ro­li­nos Žer­ny­tės re­ži­suo­tą in­te­rak­ty­vų tea­tri­nį veiks­mą „Bi­ti­nė­lio pa­sa­kos še­šiems po­jū­čiams“ bei Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tro spek­tak­lį „Su­die, idio­tai!“. Penk­ta­die­nį “Kul­tū­ros fab­ri­ke” lau­kia­ma dvie­jų tea­tri­nių in­va­zi­jų. Pub­li­ka iš­vys ži­no­mos me­ni­nin­kės Lo­ros Juo­dkai­tės šo­kio tea­tro mo­no spek­tak­lį „At­min­tis”, su­si­pa­žins su Šv. Ma­to gim­na­zi­jos tea­tro stu­di­ja “Ku­bas“.

„Ši erd­vė – nuo­sta­bi, ta­čiau dar rei­kia įpūs­ti jai dva­sią. Svar­bu pra­dė­ti nuo tei­sin­go to­no. Jei pa­teik­si­me ži­nu­tę, kad tai vie­ta, skir­ta pra­smin­go, bran­daus me­no pa­ieš­koms – ti­kiu, kad taip at­ei­ty­je ir bus“, – kal­bė­jo V.Ma­sals­kis.

Re­ži­sie­rius at­krei­pė dė­me­sį, kad ir fes­ti­va­lio „Jau­no tea­tro die­nos“ or­ga­ni­za­to­riai, ir pats „Kul­tū­ros fab­ri­kas“ tu­ri tam ti­krų pa­na­šu­mų ieš­kant bū­dų, kaip su­jung­ti me­ną ir ga­li­my­bę iš jo pra­gy­ven­ti, ino­va­ty­vias idė­jas ir nau­dą, ku­rią gau­na vi­si: „ Joks re­per­tua­ri­nis tea­tras pats sa­vęs ne­ga­li iš­lai­ky­ti, rei­ka­lin­gas spon­so­ria­vi­mas. Vis­gi la­bai svar­bu ne­tap­ti er­kė­mis ant kaž­kie­no kū­no. Tu­ri­me iš­mo­ky­ti žiū­ro­vą, kad už me­ną rei­kia mo­kė­ti pi­ni­gus. Kal­bant apie šį fes­ti­va­lį – jau­ni žmo­nės pa­tys rū­pi­no­si rek­la­ma, va­dy­ba, sve­čių vieš­bu­čiais, mai­ti­ni­mu… Ne­bi­jo­ti su­klys­ti, bū­ti žin­gei­diems, ne­už­si­da­riu­siems – tai la­bai svar­bu šio fes­ti­va­lio kon­teks­te. Bū­si­mo­jo „Kul­tū­ros fab­ri­ko“ veik­los re­zi­den­tams šie da­ly­kai ir­gi bus la­bai rei­ka­lin­gi“.

At­ei­ty­je Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras in­ku­ba­to­riu­je pla­nuo­ja iš­si­nuo­mo­ti erd­vę biu­rui, ke­ti­na iš­nau­do­ti ir re­pe­ti­ci­jų bei spek­tak­lių ro­dy­mui skir­tas erd­ves. „Ma­nau, kiek­vie­nam me­ni­nin­kui čia gar­bė įsi­kur­ti ir re­zi­duo­ti, bū­ti da­li­mi sa­vo­tiš­ko bran­duo­lio, ku­ris su­kon­cen­truo­tas vie­no­je vie­to­je, yra rep­re­zen­ta­ty­vus ir ma­to­mas tiek klai­pė­die­čiams, tiek sve­čiams iš ki­tur“, – kal­bė­jo V.Ma­sals­kis.

Klaipėdos „Kultūros fabrike“ atidarytos „Jauno teatro dienos“