Naujienos

„Inter Ventures“ projektas suteikia naujas internalizavimo galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui Klaipėdos regione

Viešoji įstaiga „Klaipėda ID” ir Klaipėdos miesto savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja „Interreg Europe“ programos projekte „Inter Ventures” (liet. „tarptautinės įmonės“) kartu su partneriais iš Vengrijos, Italijos, Lenkijos ir Ispanijos. „Inter Ventures“ projekto, prasidėjusio dar 2019 m. rugpjūčio mėn. bendras tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizaciją, gerinant savivaldybės politinius dokumentus bei tobulinant paramos mechanizmus verslui. Klaipėdos atveju tai yra Klaipėdos ekonominės plėtros strategija (KEPS 2030), kurioje specialus dėmesys orientuotas į mėlynosios ekonomikos augimą ir vizijos, jog Klaipėda gali tapti pasaulinio lygio mėlynosios ekonomikos miestu, įgyvendinimą.

Projekto „Inter Ventures“ metu, partneriai surinko ir išanalizavo gerąją patirtį. Bendrame infografike buvo sujungta 13 gerosios patirties pavyzdžių, kurie atskleidė pagrindinę informaciją apie smulkaus bei vidutinio verslo padėtį kiekviename partnerių regione. Be to, kiekvienas projekto partneris taip pat parengė veiksmų planus, skirtus verslo internacionalizavimo politikoms tobulinti. Klaipėdos veiksmų planas atkreipė dėmesį į Klaipėdos miesto verslo internacionalizavimo klausimą,  ko pasėkoje visi KEPS 2030 partneriai pritarė papildyti strategiją naujais kriterijais, nukreiptais į internacionalizacijos skatinimą.

Kaip parodė projekto metu atlikta Klaipėdos regiono SVV (smulkaus vidutinio verslo) internacionalizavimo situacijos analizė, vidutinių įmonių tarpe net 95% apklaustųjų verslų turi vienokių ar kitokių tarptautinės veiklos ir eksporto planų, mažų įmonių tarpe tokių ketinimų turi vos daugiau kaip pusė įmonių, o mikro įmonių segmente – tokių planų jau tik 34%. Daugiau kaip 60% mikro įmonių yra tik pradėjusios pradinius internacionalizavimo žingsnius, o trečdalis jų yra tarptautinės plėtros etape. Akivaizdi tendencija – kuo didesnė įmonė arba kuo daugiau darbuotojų turi, tuo ji yra labiau pažangesnėje tarptautinės plėtros stadijoje  arba turi konkrečių planų tarptautinėse rinkose.

SVV įmonių internacionalizacija apima ne tik prekių eksportą, užsienio investicijų pritraukimą, bet ir turizmo paslaugas. Todėl rekomenduojama peržvelgti turizmo sektoriaus potencialą Klaipėdos regione, nors pridėtinės vertės ir eksporto struktūros analizė neparodė jo kaip reikšmingo ūkio sektoriaus. Klaipėdos regione jau gimė ne viena iniciatyva skatinanti verslo internacionalizaciją. „Klaipėda ID“ taip pat turi konkrečių planų ir iniciatyvų šioje srityje, įgalinančių projekto „Inter Ventures“ rezultatų tęstinumą.

Klaipėdos atstovai projekto metu atrinko kelias gerąsias partnerių patirtis, viena jų – Ispanijos Burgos miesto partnerių projekto „CAST“ (Creative Accelerators for Sustainable Tourism). Iš jų įkvėpimo semsis jau 2022 „Kultūros fabrike“ („Klaipėda ID“ padalinys) startuojantis naujas kūrybinis inkubatorius.

 „CAST“ projektas remia kūrybą, verslo įmonių plėtrą ir augimą. Pagrindinis „CAST“ tikslas – remti turizmo sektoriaus įmonių kūrimąsi, verslo plėtrą, pasitelkiant kūrybinius inkubatorius ir akseleratorius, integruojančius kūrybiškumo, meno ir dizaino įgūdžius su pažangiausiomis technologijomis, mokslu ir kita svarbia patirtimi. „CAST“ tai daro suburdama organizacijų konsorciumą, turinčių didžiulę patirtį dirbant su kūrybinėmis industrijomis visoje Europoje ir skatinant jų augimą bei internacionalizavimą – taip pat ir turizmo sektoriuje. Veikla yra nukreipta į atitinkamų sričių kūrybinių industrijų ir turizmo sąsajas, suinteresuotąsias šalis, įskaitant sektoriaus įmones, ir regionines organizacijas bei verslo paramos įstaigas.

Pagrindiniai Ispanijos gerosios patirties elementai, tokie kaip kūrybinio inkubatoriaus programa nukreipta turizmo ir lankytojų ekonomikos augimui, gali būti pritaikoma ir Klaipėdos regione.

KEPS 2030 planuose ne tik akseleratoriaus skirto mėlynosios ekonomikos verslams steigimas, bet ir programa, skatinanti kūrybiškumo taikymą Klaipėdos pramonės ir gamybos sektoriams. Įkvėpta projekto gerosios patirties, įstaiga savo veiksmų plane numatė kūrybinius verslus nukreipti ir į tvaraus turizmo regione, ypač nukentėjusio per Covid-19 krizę, atgaivinimą. Užklupus pasaulinei pandemijai, turizmo ir svetingumo pramonė smarkiai nukentėjo. Naujajame „Kultūros fabriko“ kūrybinių industrijų inkubatoriuje startuoliai turės puikias galimybes augti ir susitikti su investuotojais.

Net keli finansavimo šaltiniai prisidės prie naujo tarpsektorinio kūrybinio inkubatoriaus steigimo, kurio dalis būsimų rezidentų spręs turizmo problemas ir teiks inovatyvias paslaugas Klaipėdos regiono turizmo operatoriams. Naują trimetę inkubavimo programą kūrybiniams verslams finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Kitas numatomas finansavimo šaltinis, tikslingai nukreipiamas į turizmo srities pradedančius verslus „Kultūros fabriko“ naujajame inkubatoriuje planuojamas dalyvaujant Pietų Baltijos regiono programoje, kartu su tvaraus turizmo augimu savo regionuose suinteresuotais partneriais iš Švedijos, Lenkijos ir Danijos, telkiantis į bendrą iniciatyvą „Meno ir kūrybinių industrijų vaidmuo lankytojų ekonomikoje“.

Kiti metai bus esminis „Inter Ventures“ projekto laikotarpis, nes daugiausia dėmesio bus skiriama veiksmų planų įgyvendinimui regioniniu lygmeniu.

Rekomenduojame pažiūrėti šį vaizdo įrašą apie penkių šalių partnerių veiksmų planus:

„Inter Ventures“ projektas suteikia naujas internalizavimo galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui Klaipėdos regione