Naujienos

Dėl priimtų sprendimų COVI-19 viruso sukeltiems neigiamiems ekonominiams padariniams šalinti

Šią savaitę Ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka davė atsakymą į Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijos asociacijos kreipimąsi dėl COVID-19 viruso sukeltų neigiamų ekonominių padarinių šalinimo.

„Ministerija pagal finansines priemones ir susijusią dalinio palūkanų kompensavimo priemonę, finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšomis, biudžeto lėšomis ir grįžtančiomis lėšomis iš jau anksčiau investuotų ES fondų lėšų, dėl COVID-19 viruso protrūkio pasekmių atlieka teisės aktų pakeitimus, keičia įgyvendinamų priemonių sąlygas, taip pat kuria naujas finansines priemones verslui finansuoti, atitinkamai: Atsakydami į Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos (toliau – NKKIA) kreipimąsi ir vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė), pavedimą, informuojame, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija), Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, reaguodamos į susiklosčiusią situaciją, parengė priemonių paketą, kuris padės įmonėms spręsti likvidumo ir finansines problemas, kylančias dėl COVID-19.

  • palengvintos individualių garantijų už smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) imamas paskolas sąlygos bei individualių garantijų už didelių įmonių imamus kreditus teikimo sąlygos;
  • palankesnėmis sąlygomis siūloma naudotis sutelktinio finansavimo priemone „Sutelktinės paskolos „Avietė“;
  • siekiant padėti SVV, patiriančiam sunkumų dėl COVID-19, ir sumažinti skolinimosi naštą, kompensuojama 100 proc. palūkanų paskolos ar lizingo mokėjimų atostogų laikotarpiu (iki 6 mėn.), nepriklausomai nuo finansų įstaigos tipo, skolinimo sandorio tipo, paskolos paskirties ir paskolos gavėjo veiklos pobūdžio. Taip pat pakeisti palūkanų kompensacijų mokėjimo terminai – palūkanų kompensacija įmonėms bus mokama ne kas ketvirtį, o kas mėnesį. Palūkanos kompensuojamos nuo karantino paskelbimo pradžios – š. m. kovo 16 d. iki metų pabaigos suteiktoms paskolų „atostogoms“;

– įgyvendinama nauja priemone „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“, kuria  sudarytos palankesnės sąlygos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti finansavimą faktoringo forma jų prekybiniams sandoriams įgyvendinti. Taikant priemonę mažinama finansavimo rizika ir dėl šios priežasties palengvinamas faktoringo sandorių prieinamumas verslui, sudaromos palankesnės sąlygos MVĮ sureguliuoti apyvartinių lėšų trūkumą pardavimui finansuoti, finansuoti didesnę apyvartą ir taip plėtoti MVĮ veiklą;

– įgyvendinama nauja lengvatinių paskolų priemone, kuria siekiama palengvinti gauti finansavimą ir išsaugoti veiklos tęstinumą labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiam SVV, kurių apyvarta nukrito daugiau kaip 60 proc. Pagal šią priemonę atrinkti finansų tarpininkai, apskaičiuos, kiek lėšų SVV trūksta būtiniausioms išlaidoms (darbuotojų darbo užmokesčiui, nuomai, komunalinėms išlaidoms) apmokėti ir suteiks lengvatinę paskolą. Paskoloms bus taikoma fiksuota palūkanų norma priklausomai nuo paskolos trukmės: paskoloms, kurių trukmė iki 12 mėn. – 0,1 proc., paskoloms, kurių trukmė nuo 13 iki 36 mėn. – 0,19 proc.;

– įgyvendinama nauja priemone „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“, kuria mažinamas COVID-19 pandemijos poveikis verslui, galinčiam išplisti per atsiskaitymų grandines ir sukelti jų sutrikimus, tai padeda išsaugoti prekybos kredito gavėjų, veiklos tęstinumą. Priemonė skirta teikti paskolas įmonėms, kurios tiekė prekes, teikė paslaugas ar atliko darbus COVID-19 pandemijos paveiktoms įmonėms, tačiau pastarosios nebegali sumokėti už šias prekes, paslaugas ar darbus pateiktų sąskaitų. Teikiamomis paskolomis finansuojamos įmonių negautos pajamos;

–  pradėta įgyvendinti nauja priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“. Nauja priemone  siekiama palengvinti gauti finansavimą paskolų ir finansinės nuomos (vadinamojo lizingo, toliau – finansinė nuoma) sandorių forma su pinigų trūkumu susidūrusioms labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms bei didelėms įmonėms. Pagal šią priemonę atrinkti finansų tarpininkai lanksčiau teikia paskolas ir sudaro finansinės nuomos sandorius, skirtus įmonių likvidumui palaikyti, bei suteikia galimybę performinti jau esamų negarantuotų investicinių paskolų (įskaitant finansinės nuomos sandorius) ir apyvartinių paskolų (išskyrus atgręžtinius finansinės nuomos sandorius) grąžinimo grafikus (įskaitant paskolos ir finansinės nuomos sandorio įmokų atidėjimą);

– pradėta įgyvendinti nauja priemonė „Alternatyva“, kurios tikslas sudaryti palankesnes sąlygas SVV gauti finansavimą iš alternatyvios skolinimo rinkos Lietuvoje. Atrinkti finansų tarpininkai priemonės lėšas naudoja naujoms apyvartinėms ir investicinėms paskoloms, įskaitant faktoringą ir finansinę nuomą, teikti bei suteiktų paskolų perfinansavimui, jeigu esamiems paskolų gavėjams keičiami paskolų grąžinimo grafikai (ilginamas grąžinimo terminas) ar atidedamas paskolos įmokų grąžinimas ir pan. Maksimalus paskolos dydis vienam paskolos gavėjui neribojamas. Paskolos SVV pagal priemonę teikiamos rinkos sąlygomis, t. y. paskola teikiama taikant finansų tarpininko nustatytą palūkanų normą;

– šiuo metu rengiamos ir su Europos Komisija (toliau – EK) derinamos naujos dalies nuomos mokesčio kompensavimo priemonės sąlygos. Nauja priemone siekiama padėti įmonėms ir verslininkams padengti fiksuotas nuomos sąnaudas dėl karantino nutrūkus ar drastiškai kritus apyvartai, taip siekiant padėti užtikrinti likvidumą įmonėms ir verslininkams, kurių veikla karantino laikotarpiu buvo uždrausta;

– šiuo metu rengiamos ir su EK derinamos naujos „Pagalbos verslui fondas“ priemonės sąlygos. Priemone siekiama, suteikti laikiną finansinę paramą vidutinėms ir didelėms įmonėms, kurios stipriai paveiktos COVID-19 krizės ir susidūrusios su veiklos tęstinumo sunkumais, ir kurios dažniausiai nebegali gauti finansavimo rinkoje (neturi kitų finansavimo alternatyvų ir galimybių pritraukti reikiamų lėšų).

Verslas taip pat gali naudotis esamomis Ministerijos finansinėmis priemonėmis, įgyvendinamomis per UAB ,,Investicijų ir verslo garantijos“. Visa informacija apie esamas ir naujas finansines priemones, patvirtintus palengvinimus priemonėse skelbiama internete adresu https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/.

Pažymime, kad įvertinome NKKIA siūlymus dėl naujų priemonių ,,Kultūros čekiai“ ir ,,E-Kultūros“, skirtų kultūros ir kūrybos ekonomikai atgaivinti. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Ministerijos administruojamų priemonių lėšos yra suplanuotos, kreipėmės su prašymu dėl papildomų lėšų skyrimo į Finansų ministeriją. Skyrus papildomų lėšų Ministerijai, svarstytume apie naujų priemonių (skirtų tiek paslaugų, tiek pramonės sektoriams), paleidimą.

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 15 d. Vyriausybės pasitarime pritarta Ministerijos parengtam Karantino draudimų švelninimo verslui planui. Atsižvelgdama į gerėjančius epidemiologinius valstybės rodiklius, taip pat siekdama išvengti itin neigiamų pasekmių valstybės ekonomikai, Ministerija pasiūlė laipsniškai (etapais) leisti vykdyti veiklą tam tikriems ekonomikos sektoriams. Siūlytina pirmiausia veiklos ribojimus švelninti toms sektorių veikloms, kurias vykdant įmanomas mažiausias socialinis kontaktas. Jeigu sušvelninus vieno etapo sąlygas epidemiologinė situacija valstybėje ims blogėti, tolesnis karantino sąlygų švelninimo etapas bus nukeliamas. Siekiant sustabdyti galimą viruso plitimą atsisakius tam tikrų veiklos ribojimų, siūlytina veiklą vykdantiems subjektams nustatyti papildomus privalomus sveikatos, higienos ir kitus saugos reikalavimus.

Taip pat pažymime, kad 2020 m. balandžio 15 d. Vyriausybė pritarė Ministerijos pasiūlytai koncepcijai subsidijuoti iki 50 procentų iki nuolaidos nuomos mokesčio verslui. Tokia iniciatyva Vyriausybei buvo pateikta po diskusijų su verslo asociacijomis, socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotomis grupėmis. Planuojama, kad subsidijas dėl nuomos mokesčio galės gauti visi verslo subjektai (tiek įmonės, tiek ir verslininkai), kurių veikla dėl karantino paskelbimo uždrausta Vyriausybės nutarimu. Šiuo metu rengiamos ir su EK derinamos šios priemonės sąlygos. Numatoma, kad subsidijavimas vyks pagal solidarumo principą: iki 50 procentų nuomos mokesčio subsidija bus skiriama, jeigu nekilnojamojo turto valdytojas sutiks padaryti bent 30 procentų nuolaidą, nuomininkui liktų prisidėti 20 procentų. Subsidijas verslui teiks UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Dėl informavimo apie galimybes verslui pasinaudoti paramos priemonėmis.

VšĮ „Versli Lietuva“ atstovai nuotolinio ryšio priemonėmis konsultuoja verslo subjektus visais su COVID-19 susijusiais klausimais (https://www.verslilietuva.lt/analitika/covid-19-aktualijos-verslui/konsultuojame/). VšĮ „Versli Lietuva“ interneto svetainėje taip pat galima rasti informacijos apie tiesiogines transliacijas internetu verslui aktualiomis temomis bei visas valstybės institucijų skelbiamas naujienas ir verslui aktualią informaciją vienoje vietoje. VšĮ „Versli Lietuva“ interneto svetainės adresas https://www.verslilietuva.lt/analitika/covid-19-aktualijos-verslui/aktualijos/.

Vyriausybė ir savivaldybės taip pat svarsto ir kitas priemones, kurios padėtų verslui valstybėje susidarius sudėtingai situacijai, todėl siūlome sekti Ministerijos interneto svetinėje nuolat atnaujinamą informaciją.”

Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos informacija

Dėl priimtų sprendimų COVI-19 viruso sukeltiems neigiamiems ekonominiams padariniams šalinti