Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas išlaidų kompensavimo konkursui nuo spalio 25 d.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nuo spalio 25 d. skelbs konkursą Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams paramai gauti išlaidų kompensavimo būdu.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimu Nr. T2-224).

Paraiškas (paraiškos forma)  konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti smulkiojo arba vidutinio verslo statusą turintys juridiniai arba fiziniai asmenys. Informacija apie reikalavimus paraiškos teikėjams pateikiama išlaidų kompensavimo projektų finansavimo sąlygų apraše (aprašas).

Vienas SVV subjektas gali teikti projekto paraišką 3 (trims) skirtingoms finansinės paramos priemonės veikloms. SVV subjektui bus kompensuojama:

  • iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 400,00 Eur metinio narystės mokesčio išlaidų Klaipėdos miesto asocijuotose verslo struktūrose;
  • 50 proc., bet ne daugiau kaip 1500 Eur komercinės paskirties nekilnojamojo turto (išskyrus sandėliavimo) arba darbo vietos Klaipėdos mieste nuomos mokesčio išlaidų (veikla vykdoma pagal EVRK kodus);
  • iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur išradimų patentavimo ir dizaino registravimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu išlaidų;
  • iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur  dalyvavimo Lietuvos mugėse patirtos išlaidos.

Vertinant paraiškas, prioritetas bus teikiamas:

  • naujiems Klaipėdos miesto savivaldybėje veikiantiems SVV subjektams (įsteigtiems per 36 mėn. nuo paraiškos teikimo dienos);
  • pareiškėjams, siekiantiems finansavimo pirmam savo verslui.

Paraiškos iki š. m. lapkričio 17 d. 15 val. turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

  1. Dokumentai gali būti pristatomi naudojantis E. pristatymo sistema arba elektroniniu paštu info@klaipeda.lt teikiant elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės administracijoje panaikintas el. paštas dokumentai@klaipeda.lt, todėl prašome naudotis elektroniniu paštu info@klaipeda.lt
  2. Dokumentai gali būti siunčiami registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba tiesiogiai pristatomi kvietime teikti paraiškas nurodytu adresu. Užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta – „PARAIŠKA“, finansinės paramos priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas). Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu).

Kitais nei kvietime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Kilus klausimams dėl SVV projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų konkurso konsultuoja Jūratė Sokolova, Ekonominės plėtros grupės vadovė, tel. (8 46) 39 60 14, el. p. jurate.sokolova@klaipeda.lt

Kvietimas teikti paraiškas išlaidų kompensavimo konkursui nuo spalio 25 d.