Rezidento veiklų reikalavimai

„Kultūros fabriko“ erdvės labiausiai tinkamos šių pagrindinių kūrybos ir kultūrinių industrijų sričių rezidentams (SVV subjektams):

 1. vaizduojamieji menai: amatai, tapyba, fotografija ir tarpdisciplininis menas,
 2. grafinis dizainas, reklama, leidyba,
 3. interneto sprendimai, mobilios aplikacijos, socialiniai tinklai,
 4. pramoninis dizainas, intelektinė nuosavybė, prekių ženklai,
 5. scenos menai: festivaliai, teatras, šokis, opera,
 6. filmai, kino produkcija, kino centras, radijas, multimedija, kompiuteriniai žaidimai,
 7. architektūra, interjero dizainas.

 

KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ (KKI) NAUDOJAMOS SĄVOKOS BEI KLASIFIKACIJA

Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015-2020 metų plėtros krypčių dokumente (Kultūros ministro įsakymas 2015 m. liepos 31 d. Nr. ĮV-524, Vilnius) bei Ūkio ministerijos priemonės „ASISTENTAS-2“ projektų finansavimo aprašo ( 2009.10.8. Nr. 4-485) KKI susijusios sąvokos apibūdinamos kaip:

 • Kultūros ir kūrybinės industrijos (KKI) – kūrybiškumu ir intelektiniu kapitalu grindžiamos tarpsektorinės ekonominės veiklos, kuriančios materialius produktus ir nematerialias intelektines arba menines paslaugas, pasižyminčias kūrybine, kultūrine ir ekonomine verte“.
 • Kūrybinės inovacijos – kultūros ir kūrybinių industrijų subjektų kuriamos ir diegiamos sisteminės inovacijos, apimančios technologinius, organizacinius, proceso sprendimus ir kuriančios arba naudojančios kultūrinį simbolinį turinį ir pasižyminčios tarpsektoriškumu.
 • Menų inkubatorius – juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – naudojantis turima infrastruktūra (patalpos, įranga ir pan.), sutelkti įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (priklausančius KKI sričiai) plėtojančius asmenis vienoje erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti nuosavą verslą, plėtoti su menu susijusius verslus, skatinti bendruomenę aktyviau dalyvauti kultūriniame gyvenime.
 • Rezidavimas – sutartimi įteisintas, ribotą laiką trunkantis jaunųjų menininkų ir SVV subjektų buvimas menų inkubatoriuje, kur jiems lengvatinėmis sąlygomis išnuomojamos patalpos (žemesne nei rinkos kaina, bet ne mažesne nei patalpų išlaikymo savikaina), teikiamos metodinės, techninės, informacinės, konsultacinės ir panašios paslaugos.
 • Jaunasis menininkas – meno kūrinius kuriantis, taip pat juos meniškai atliekantis, interpretuojantis ir taip jiems suteikiantis naują meninę vertę fizinis asmuo iki 35 metų ir (arba) absolventas, baigęs atitinkamos meno disciplinos mokslus ne anksčiau kaip prieš 5 metus, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla, arba tokio asmens įsteigtas juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą.

 

KKI skiriamos į keturias kategorijas*:

 • Kultūros paveldas – sektorius apima šias sritis: nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, paminklų, saugomų teritorijų, kitų kultūrine verte pasižyminčių vietų ir objektų eksploatavimas, atminties institucijų – muziejų, bibliotekų, archyvų, kinematekų veikla, antikvarinės vertybės, tradiciniai amatai, kultūrinis turizmas, tradicinės kultūros šventės ir festivaliai.
 • Menas – sektorius apima šias sritis: vaizduojamieji menai (vaizduojamoji ir taikomoji dailė, fotografija, skulptūra, kinas), scenos menai (teatras, šokis, muzika, cirkas), tarpdisciplininis menas, literatūra.
 • Medijos – sektorius apima šias sritis: leidyba, spauda, audiovizualinės medijos (kinas, televizija, radijas), naujosios medijos (programinė įranga, kompiuteriniai žaidimai, skaitmeninis turinys), skaitmeninės paslaugos, reklama.
 • Taikomoji kūryba – sektorius apima šias sritis: architektūra, dizainas.

 

Kultūros ir kūrybinių industrijų sričių, sektorių tarpusavio priklausomybės ir ryšių diagrama:

KKI daugiausia Europoje apibrėžiamos ir klasifikuojamos remiantis 2008 m. Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (toliau – UNCTAD) apžvalga „Kūrybos ekonomika“ ir EK tyrimu “Kūrybos ekonomika Europoje” (2006)

 

 

KKI sektorių, sub-sektorių ir veiklų atitikmenys ir patikslinimai pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (LPK):

1431      Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai

1439      Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai

216         Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai

2161      Statybos architektai

2162      Kraštovaizdžio architektai

2163      Produktų ir drabužių dizaineriai

2166      Grafikos ir multimedijos dizaineriai

264         Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai

2641      Autoriai ir kiti rašytojai

2642      Žurnalistai

2643      Vertėjai ir kalbininkai

265         Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

2651      Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

2652      Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

2653      Šokėjai ir choreografai

2654      Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai

2655      Aktoriai

2659      Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

34           Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai

343         Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai

3431      Fotografai

3432      Interjero dizaineriai ir dekoratoriai

3435      Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai

731         Amatininkai

7312      Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai

7313      Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai

7314      Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

7315      Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai

7316      Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotajai ir ėsdinto jai

7317      Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų

7318      Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų

7319      Kitur nepriskirti amatininkai

 

PARAIŠKA REZIDENTAMS